Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pemantauan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

 • pelaksanaan pengawasan dan pemantauan perkembangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
 • bimbingan/penyuluhan usaha peningkatan kepesertaan Jamsostek;
 • fasilitasi pemberian penghargaan bidang Jamsostek;
 • pelaksanaan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 • pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 • pelaksanaan fasilitasi dan penyebarluasan peraturan Perundang-Undangan ketenagakerjaan kepada masyarakat, pekerja dan pengusaha;
 • monitoring pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 • pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 • pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 • penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.